piwik-script

English Intern
  • Team Lehrstuhl Mathematik VI
Mathematik in den Naturwissenschaften

Francesco De Anna

Dr. Francesco De Anna

Dozent
Lehrstuhl für Mathematik VI
Emil-Fischer-Straße 40
97074 Würzburg
Gebäude: 40 (Mathematik Ost)
Raum: 03.014
Telefon: +49 931 31-81550
Porträt Francesco DeAnna